Víkendová vyučování

Ve spolupráci s Global University provozuje VOŠMT v Kolíně víkendová vyučování vybraných předmětů. Vyučování začíná v níže uvedených termínech vždy v pátek v 17 hodin a končí v sobotu v 16 hodin.

První vstup na víkendové vyučování v režimu Audit je vždy zdarma. Malé občerstvení je zdarma. Součástí víkendových vyučování jsou společné modlitby.

V tabulce níže naleznete plán vyučování pro šk. rok 2019/20. Přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře, a to nejpozději tři dny před začátkem vyučování.

Uzavírka přihlášek je tři dny před začátkem vyučování!

TermínNázev, místo, anotaceLeták
6. – 7. 9. 2019

MIN1053 Práce pastora 

Vyučující: Martin Moldan, MBA

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento kurz pojednává o principech pastýřské služby v církvi. Poskytuje přehled hlavních oblastí, za které je pastor zodpovědný. Student se seznámí s otázkou Božího povolání pastora a bude se zamýšlet nad pastorovým osobním, rodinným a duchovním životem. Dalšími tématy jsou pastýřské povinnosti a vůdčí úloha pastora v křesťanské komunitě. Na podkladě Pavlových epištol napsaných Timoteovi a Titovi se student seznámí s nadčasovými biblickými principy pastorace, aby je mohl uplatnit ve svém místním sboru.

4. – 5. 10. 2019

MIN3043 Biblická kázání

Vyučující: Bc. Petr Berdar, DiS.

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento předmět srozumitelným způsobem vysvětluje principy křesťanské homiletiky, jejímž základem je správný výklad Bible. Modul pojednává též o praktických věcech, jako jsou příprava kázání, zdroje vhodných materiálů, sestavování jednotlivých částí kázání, rozmanitost druhů kázání a jejich přednes. Důraz je kladen na osobnost samotného kazatele. Jeho morální profil je totiž pro efektivní sdělování evangelia nejdůležitější.

1. – 2. 11. 2019

ENG1023 Angličtina pro teology

Vyučující: Milana Faldynová, BA, DiS.

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento předmět reaguje na jazykové potřeby teologických studií. V první části se student naučí písemně definovat myšlenky o Bohu a používat při tom různých stylů vyjadřování. Druhá a třetí část zevrubně pojednávají o slovních druzích a také o větách, souvětích a jejich struktuře. Čtvrtá část modulu je věnována slovesu. Pátá část se zabývá pravidly správné interpunkce.

1. – 2. 11. 2019

CSB1311 Zodpovědný křesťan

Vyučující: Bc. Radek Smetana, MA

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento předmět vede k moudrému správcovství všeho, co bylo křesťanu svěřeno. První část představuje Boha jako vlastníka všeho a člověka jako Jím ustanoveného správce. Druhá část pojednává o tom, jak máme zacházet s vlastním životem, jak rozvíjet svou osobnost, jak pečovat o své tělo a jak nakládat se vším, co máme. Třetí část vysvětluje naše závazky: Jak se starat o své peníze a majetek, o své domovy, jak se chovat vůči své církvi a společnosti.

29. – 30. 11. 2019

EDU3103 Základy vyučování

Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento modul přispívá ke křesťanskému pojetí vzdělávání, jak je vyjádřeno v Lukášovi 2,52: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ První část modulu se zabývá charakteristikou a specifickými potřebami žáků a studentů v různém období jejich věku. Druhá část je věnována základním povinnostem učitele, třetí část pak podává přehled moderních vyučovacích metod. V poslední čtvrté části modulu student najde praktické pokyny pro přípravu, prezentaci a hodnocení svých žáků i svých vyučovacích hodin.

30. – 31. 1. 2020

Sympozium: Letniční hnutí a dar Ducha

Místo: Kmochova 248, Kolín a CEROP Kolín

Anotaci vizte na stránce sympozia.

BUDE DOPLNĚNO
31.1. – 1. 2. 2020

MIN3063 Učitelské poslání církve

Vyučující: Melvin Ho, MA et MA, MDiv & Louise Ho, BSc, CRk, MA

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento kurz využijí naplno ti, kdo jsou zodpovědní za vzdělávání křesťanů v místních sborech. Budeme hovořit o tom, co Bible říká o vyučování jako takovém, o tréninku a o náboženské výchově. Všeobecně tento předmět pojednává o roli církve a její zodpovědnosti za výcvik a učení svých členů a rodin na základě Božího Slova.

28. – 29. 2. 2020

MIN2023 Křesťanské poradenství

Vyučující: Ing. Yvona Bubanová, BA

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento předmět je úvodem do poloprofesionálního přístupu ke křesťanskému poradenství založenému na terapii agapé, tj. na uplatnění Boží lásky při řešení problémů lidí. V první části se student naučí principům terapie agapé, ujasní si biblický pohled na poradenskou službu profesionálních i laických duchovních. Druhá část pojednává o cílech terapie agapé, jimiž jsou uzdravení lidského svědomí a navazování vztahů, které léčí. Ve třetí části jsou rozebrány lidské i Boží zdroje terapie agapé a také pravidla, jak je třeba vést rozhovory s klientem. Ve čtvrté části najde student praktické rady pro službu snoubencům, manželským párům, lidem v ohrožení života, umírajícím lidem a těm, kteří trpí depresemi.

27. – 28. 3. 2020

CSC1023 Úvod do výpočetní techniky

Vyučující: Martin Fridrich, DiS.

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento předmět předkládá hlavní poznatky umožňující efektivně používat digitální zařízení jak v osobní duchovní službě, tak i v rámci církve. Diskutován bude význam techniky, student se obeznámí s technickými komponenty a parametry, s operačními systémy a s důležitým softwarem. Studenti budou povzbuzeni k přemýšlení, jak by počítač mohl zlepšit efektivnost jejich služby. Modul dále uvede studenta do diskuze, jak rapidně měnící se technologie ovlivňují společnost a její kulturu a jak by se daly použít při sdělování evangelia.

24. – 25. 4. 2020

COM1023 Veřejné promluvy v angličtině

Vyučující: Milana Faldynová, BA, DiS.

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Úkolem tohoto předmětu je zvýšit studentovo povědomí o důležitosti proslovů v mnoha oblastech života. Důraz bude položen na prezentaci křesťanských hodnot skrze anglicky mluvené slovo. Projednávána bude úloha řečníka, možnosti práce s publikem a mezikulturní aspekty veřejných promluv.

24. – 25. 4. 2020

CSB6261 Studie křesťanského vůdcovství

Vyučující: Bc. Radek Smetana, MA

Místo: Kmochova 248, Kolín

Anotace: Tento předmět pojednává o biblických principech vůdcovství. První část se věnuje vztahům mezi vedoucími a lidmi, které vedou. Vedoucí si mají lidí vážit a pomáhat jim v růstu. Druhá část pojednává o specifických úkolech vedoucích: jak plánovat a organizovat svou práci, jak komunikovat se spolupracovníky, jak řešit problémy svoje a jiných a jak činit správná rozhodnutí. Třetí část klade důraz na odpovědnost. Vedoucí stanoví cíle. Na těchto cílech pak pracuje nejen on sám, ale motivuje ostatní, aby se zapojili.