Víkendová vyučování

Ve spolupráci s Global University provozuje VOŠMT v Kolíně víkendová vyučování vybraných předmětů. Vyučování začíná v níže uvedených termínech vždy v pátek v 17 či v 18 hodin (je vždy upřesněno) a končí v sobotu v 16.00.

V tabulce níže naleznete plán vyučování pro šk. rok 2018/19. Přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře.

Termín Leták
1. - 2. únor BIB1033 Život Ježíše Krista
Vyučující: David Courey, PhD a Michael Buban, MTh
Místo: Kmochova 248, Kolín
Anotace: Tento předmět je zaměřen na Ježíšův život v souhledu evangelií podle Matouše, Marka a Lukáše. V první části se student seznámí s dobovým kontextem, do kterého přišel Ježíš. Druhá část je věnována spasitelnému dílu Ježíše jako Mesiáše, jehož jednotlivými fázemi jsou narození, služba, smrt, vzkříšení a nanebevzetí. Třetí část zkoumá Kristovo poselství v podání synoptiků. Student se seznámí s Ježíšovými vyučovacími metodami, s jeho pojetím Božího království, naučí se vykládat podobenství a pochopí smysl Ježíšových zázraků.
1. - 2. březen LIT1303 Literatura Nového zákona
Vyučující: Michael Buban, MTh
Místo: Kmochova 248, Kolín
Anotace: Celkový pohled na Nový zákon pomůže studentovi pochopit jeho poselství, doktríny, osobnosti ve vzájemných souvislostech. Modul v jednotlivých částech postupně pojednává o kulturním a dobovém pozadí novozákonních spisů, o Kristově životě, o dějinách a rozšíření rané církve a také o problémech, kterým čelili první křesťané. Student tak získá vyvážený pohled na život a dílo Ježíše Krista a jeho apoštolů. To mu pomůže zaujmout patřičná stanoviska k vlastnímu životu.
29. - 30. březen THE1033 Bůh a andělé
Vyučující: Bc. Petr Berdar, DiS.
Místo: Kmochova 248, Kolín
Anotace: Předmět dává studentovi možnost dokonaleji pochopit povahu Boha a andělů. První část se zabývá Boží existencí, jeho přirozeností, atributy a jeho dílem tak, aby mu student lépe porozuměl a získal k němu důvěrný vztah. Zvláštní pozornost je zde věnována Trojici, Božím dekretům a Božímu dílu tvoření, zachovávání a zaopatřování. Druhá část je věnována andělům a jejich původu, přirozenosti, významu a aktivitám. Student lépe porozumí, jak andělé pracují a jaký je jejich úděl. Druhá část končí diskusí na téma teritoriálních duchů.
29. - 30. březen HIS2203 Dějiny církve od reformace do 20. století (jen 2.V)
Vyučující: Radek Smetana, MA
Místo: Životského 10, Brno
Anotace: Předmět uvede studenta do dějin křesťanství od reformace, jež začala v 16. století, až ke křesťanstvu dnešních dnů. Student bude přemýšlet o obdobích, kdy církev procházela obnovou, seznámí se s organizačními formami církve a s jejím geografickým rozšířením. Bude veden k zhodnocení přínosu významných kazatelů, vůdců a teologů. Bude vyzván k analyzování nejnovějších trendů, jako jsou charismatická obnova a nezápadní misie. Jednotlivá témata jsou podána tak, aby student mohl získané poznatky uplatnit v současném životě.
26. - 27. duben BIB2063 Korintské listy
Vyučující: Michael Buban, MTh
Místo: Kmochova 248, Kolín
Anotace: Tento předmět zahrnuje materiál obsažený v 1. a 2. epištole Korintským a přináší studentům zasvěcený pohled na město Korint (dnešní Starý Korint) a na problémy prvotních křesťanů, jež chtěl apoštol Pavel vyřešit pomocí korespondence. Epištoly Korintským patří k nejosobnějším dopisům apoštola Pavla. Díky tomu předmět nabízí hluboký vhled do apoštolova charakteru a služby. V průběhu výuky bude kladen neustálý důraz na praktické aplikace Pavlova učení v soudobých podmínkách, protože velké doktríny Bible zachycené v korintské korespondenci jsou stále aktuální.
průběžně jen denní THE2043 Christologie* (1.V a 2.V) průběžně
13. V. - 10. červen Samostatné studium, zkoušky a absolutorium