Víkendová vyučování

  • Ve spolupráci s Global University provozuje VOŠMT v Kolíně víkendová vyučování vybraných předmětů. Vyučování začíná v níže uvedených termínech vždy v pátek v 17 hodin a končí v sobotu v 15 až 16 hodin.
  • První vstup na víkendové vyučování v režimu „audit“ je vždy zdarma. Malé občerstvení je zdarma. Součástí víkendových vyučování jsou společné modlitby.
  • V tabulce níže naleznete plán vyučování pro šk. rok 2020/21. Přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře, a to nejpozději tři dny před začátkem vyučování.

Uzavírka přihlášek je tři dny před začátkem vyučování!

Školní rok 2020/21

TermínNázev, místo, anotaceLeták
4.-5.9.2020HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci (událost na FB ➚)
Vyučující: Radek Smetana
Anotace:Tento modul uvede studenta do historie křesťanství od jeho zrodu až k počátku reformace. Zvláštní důraz je položen na vztah historie jako vědecké disciplíny a křesťanské víry. Student se dozví o životě církve v době apoštolů, v době raně církevních otců a ekumenických koncilů. Dozví se o zrození středověké teologie a církevní praxe, stejně jako o počátku renesance v Evropě. Modul obsahuje též zamyšlení nad přínosem hlavních křesťanských teologů, nad vztahem církve a státu a vznikem řeholnictví a misie. Modul je rozvržen tak, aby studentovi pomohl aplikovat do současné situace to, čemu se naučil o minulosti.
2.-3.10.2020REL2013 Světová náboženství (událost na FB ➚)
Vyučující: Pavol Bargár
Anotace:Křesťanská služba v dnešním migrujícím světě předpokládá setkávání s lidmi různých náboženství. Tento modul studentovi pomůže získat orientaci v širokém spektru světových náboženství. Po úvodních lekcích, jež jsou věnovány základním pojmům náboženství, bude představeno 10 nejvlivnějších náboženství světa: animismus ze zemí třetího světa, náboženství Indie: hinduismus a sikhismus, náboženství východní Asie: taoismus, konfucianismus, buddhismus a šintoismus a nakonec náboženství Středního východu: judaismus, křesťanství a islám. U jednotlivých náboženství bude sledován jejich původ, důrazy, šíření a jejich literatura - to vše ve srovnání s křesťanským učením. Na závěr budou uvedena vybraná sektářská hnutí, která se odchýlila od principů křesťanské ortodoxie.
6.-7.11.2020MIS1023 Uvedení do misie (událost na FB ➚)
Vyučující: Petr Berdar
Anotace: Tento modul vykládá biblické učení o misii na základě Starého i Nového zákona. Jsou zde zpracována dvě klíčová témata: Vykupitelská role Božího lidu a Kristova misijní strategie. Ježíšovo Velké poslání je pojímáno jako autoritativní model pro vytváření soudobé misijní strategie. Misijní principy a biblické učení o misii jsou aplikovány na současnost tak, aby pomohly studentovi přijmout osobní povolání k misii. Student bude schopen vyučovat druhé i řešit aktuální problémy spojené s misií.
4.-5.12.2020MIN1103 Strategie Velkého poslání (událost na FB ➚)
Vyučující: Milan Buban
Anotace: Církev má zvěstovat evangelium za použití biblických principů, a to všemi způsoby a prostředky. První část modulu řeší otázku, nakolik se do evangelizace zapojuje Bůh a nakolik my. Druhá část se zabývá obsahem evangelijní zvěsti a tím, co učí Bible o hříchu a o nezaslouženém daru spásy. Třetí část nás poučí o zásadách správné komunikace při sdělování evangelia. Ve čtvrté části se dozvíme, jak fungují různé soudobé metody osobní a masové evangelizace a jak lze oslovit specifické skupiny lidí.
28.-29.1.2021Sympozium: Teologie na misijní cestěLeták bude doplněn
30.1.2021THE3013 Apologetika
Vyučující: Radek Smetana
Leták bude doplněn
26.-27.2.2021MIS2013 Bible a misie
Vyučující: Petr Berdar
Leták bude doplněn
26.-27.3.2021MIS3023 Úvod do studia islámu
Vyučující: TBA
Leták bude doplněn
23.-24.4.2021HIS2303 Dějiny církve od reformace do 20. století
Vyučující: Radek Smetana
Leták bude doplněn

V minulém školním roce

Termín Název, místo, anotace Leták
6. – 7. 9. 2019 MIN1053 Práce pastora  Vyučující: Martin Moldan, MBA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento kurz pojednává o principech pastýřské služby v církvi. Poskytuje přehled hlavních oblastí, za které je pastor zodpovědný. Student se seznámí s otázkou Božího povolání pastora a bude se zamýšlet nad pastorovým osobním, rodinným a duchovním životem. Dalšími tématy jsou pastýřské povinnosti a vůdčí úloha pastora v křesťanské komunitě. Na podkladě Pavlových epištol napsaných Timoteovi a Titovi se student seznámí s nadčasovými biblickými principy pastorace, aby je mohl uplatnit ve svém místním sboru.
4. – 5. 10. 2019 MIN3043 Biblická kázání Vyučující: Bc. Petr Berdar, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět srozumitelným způsobem vysvětluje principy křesťanské homiletiky, jejímž základem je správný výklad Bible. Modul pojednává též o praktických věcech, jako jsou příprava kázání, zdroje vhodných materiálů, sestavování jednotlivých částí kázání, rozmanitost druhů kázání a jejich přednes. Důraz je kladen na osobnost samotného kazatele. Jeho morální profil je totiž pro efektivní sdělování evangelia nejdůležitější.
1. – 2. 11. 2019 ENG1023 Angličtina pro teology Vyučující: Milana Faldynová, BA, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět reaguje na jazykové potřeby teologických studií. V první části se student naučí písemně definovat myšlenky o Bohu a používat při tom různých stylů vyjadřování. Druhá a třetí část zevrubně pojednávají o slovních druzích a také o větách, souvětích a jejich struktuře. Čtvrtá část modulu je věnována slovesu. Pátá část se zabývá pravidly správné interpunkce.
1. – 2. 11. 2019 CSB1311 Zodpovědný křesťan Vyučující: Bc. Radek Smetana, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět vede k moudrému správcovství všeho, co bylo křesťanu svěřeno. První část představuje Boha jako vlastníka všeho a člověka jako Jím ustanoveného správce. Druhá část pojednává o tom, jak máme zacházet s vlastním životem, jak rozvíjet svou osobnost, jak pečovat o své tělo a jak nakládat se vším, co máme. Třetí část vysvětluje naše závazky: Jak se starat o své peníze a majetek, o své domovy, jak se chovat vůči své církvi a společnosti.
29. – 30. 11. 2019 EDU3103 Základy vyučování Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento modul přispívá ke křesťanskému pojetí vzdělávání, jak je vyjádřeno v Lukášovi 2,52: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ První část modulu se zabývá charakteristikou a specifickými potřebami žáků a studentů v různém období jejich věku. Druhá část je věnována základním povinnostem učitele, třetí část pak podává přehled moderních vyučovacích metod. V poslední čtvrté části modulu student najde praktické pokyny pro přípravu, prezentaci a hodnocení svých žáků i svých vyučovacích hodin.
30. – 31. 1. 2020 Sympozium: Letniční hnutí a dar Ducha Místo: Kmochova 248, Kolín a CEROP Kolín Anotaci vizte na stránce sympozia. BUDE DOPLNĚNO
31.1. – 1. 2. 2020 MIN3063 Učitelské poslání církve Vyučující: Melvin Ho, MA et MA, MDiv & Louise Ho, BSc, CRk, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento kurz využijí naplno ti, kdo jsou zodpovědní za vzdělávání křesťanů v místních sborech. Budeme hovořit o tom, co Bible říká o vyučování jako takovém, o tréninku a o náboženské výchově. Všeobecně tento předmět pojednává o roli církve a její zodpovědnosti za výcvik a učení svých členů a rodin na základě Božího Slova.
28. – 29. 2. 2020 MIN2023 Křesťanské poradenství Vyučující: Ing. Yvona Bubanová, BA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět je úvodem do poloprofesionálního přístupu ke křesťanskému poradenství založenému na terapii agapé, tj. na uplatnění Boží lásky při řešení problémů lidí. V první části se student naučí principům terapie agapé, ujasní si biblický pohled na poradenskou službu profesionálních i laických duchovních. Druhá část pojednává o cílech terapie agapé, jimiž jsou uzdravení lidského svědomí a navazování vztahů, které léčí. Ve třetí části jsou rozebrány lidské i Boží zdroje terapie agapé a také pravidla, jak je třeba vést rozhovory s klientem. Ve čtvrté části najde student praktické rady pro službu snoubencům, manželským párům, lidem v ohrožení života, umírajícím lidem a těm, kteří trpí depresemi.
27. – 28. 3. 2020 CSC1023 Úvod do výpočetní techniky Vyučující: Martin Fridrich, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět předkládá hlavní poznatky umožňující efektivně používat digitální zařízení jak v osobní duchovní službě, tak i v rámci církve. Diskutován bude význam techniky, student se obeznámí s technickými komponenty a parametry, s operačními systémy a s důležitým softwarem. Studenti budou povzbuzeni k přemýšlení, jak by počítač mohl zlepšit efektivnost jejich služby. Modul dále uvede studenta do diskuze, jak rapidně měnící se technologie ovlivňují společnost a její kulturu a jak by se daly použít při sdělování evangelia.
3. – 4. 4. 2020 THE2043 Christologie Vyučující: Slávka Fridrichová, MA Místo: Životského 10, Brno Anotace: Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie se neobejde bez systematického studia života a díla Ježíše Krista. První část modulu seznamuje s Kristovou činností ještě před jeho narozením v Betlémě. Podílel se na stvoření světa, zjevoval se vyvoleným osobám Starého zákona, proroci předpověděli jeho vtělení. Ve druhé části se pojednává o Kristově inkarnaci. Student se seznámí s různými pohledy na Kristovo vtělení i na jeho dílo smíření. Třetí část je věnována Kristovu přítomnému dílu v nebesích a jeho druhému příchodu. V této závěrečné části jsou uvedeny novodobé trendy v christologii a biblické principy, kterých se musíme držet, kdykoliv mluvíme o našem Pánu a Spasiteli.
24. – 25. 4. 2020 COM1023 Veřejné promluvy v angličtině Vyučující: Milana Faldynová, BA, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Úkolem tohoto předmětu je zvýšit studentovo povědomí o důležitosti proslovů v mnoha oblastech života. Důraz bude položen na prezentaci křesťanských hodnot skrze anglicky mluvené slovo. Projednávána bude úloha řečníka, možnosti práce s publikem a mezikulturní aspekty veřejných promluv.
24. – 25. 4. 2020 CSB6261 Studie křesťanského vůdcovství Vyučující: Bc. Radek Smetana, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět pojednává o biblických principech vůdcovství. První část se věnuje vztahům mezi vedoucími a lidmi, které vedou. Vedoucí si mají lidí vážit a pomáhat jim v růstu. Druhá část pojednává o specifických úkolech vedoucích: jak plánovat a organizovat svou práci, jak komunikovat se spolupracovníky, jak řešit problémy svoje a jiných a jak činit správná rozhodnutí. Třetí část klade důraz na odpovědnost. Vedoucí stanoví cíle. Na těchto cílech pak pracuje nejen on sám, ale motivuje ostatní, aby se zapojili.