Vítejte!

Vítejte na stránkách Vyšší odborné školy misijní a teologické (VOŠMT). Jsme letniční „biblickou školou“, jejímž zřizovatelem je Apoštolská církev v České republice. Posláním VOŠMT je zprostředkovat stu­dentům vyšší odborné vzdě­lání založené na prin­cipech Starého a Nového zákona a vycvičit je pro modli­tební, boho­služebnou a misijní praxi v pente­kostálních církvích.

Pente­kostální hnutí jedním z hlavních proudů křes­ťanství. Zahrnuje v sobě kla­sické letniční hnutí, které vznikalo začátkem 20. sto­letí, ale také charis­matická hnu­tí, která vzni­kala v 50. letech 20. století. Pente­kostalismus navázal na evange­likální hnutí zdůrazňující věrohodnost Bible a její praktickou aplikaci v každodenním životě. Tyto důrazy pentekos­talismus rozšířil o věrohodnost použití duchovních darů, jak tomu bylo v dobách prvotní církve.

Jelikož má pentekos­talismus v České republice i v Evropě nemalý vliv, VOŠMT sehrává významnou roli. Její absolventi utvářejí vyváženou teoretickou normu a standard pro citlivou integraci křesťanských hodnot v české společnosti.

Klíčové hodnoty

  1. Poznání Boha. Smysl křesťanství spočívá v osobním poznání Stvořitele. Poznání Boha vede studenty k tomu, že mu důvěřují a věci každodenního života chápou pod zorným úhlem věčnosti.
  2. Ovoce Ducha svatého. Takto je označen soubor křesťanských ctností, jimiž jsou: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 
  3. Dary Ducha svatého. Církev je jako tělo, které neobsahuje žádný nepotřebný orgán. Duchu svatému nezáleží na etnickém či sociálním původu člověka a přistupuje stejně k mužům i ženám. 
  4. Dary služebností. Mezi studenty rostou budoucí vedoucí, kteří se ujmou duchovní správy ve společenstvích církve.
  5. Odpuštění. Jádro poselství evangelia spočívá v odpuštění. Bůh odpustil lidem, protože jejich hříchy vzal na sebe Ježíš Kristus a byl za ně ukřižován. Proto mají lidé odpouštět těm, kdo jim ublížili.
  6. Evangelizace. Ježíš Kristus pověřil církev, aby šla do celého světa a zvěstovala evangelium všem lidem. Všichni lidé tedy mají právo slyšet dobrou zprávu o odpuštění hříchů.

Na VOŠMT používáme sociální sítě ke sdílení aktuálního dění na škole. Sledovat můžete i náš Facebook a Twitter.

Představení školy

Jsme akreditovaní

Vyšší odborná škola misijní a teo­logická poskytuje vyšší odbor­né vzdělání (DiS) v denní a kombi­nované formě studia. Akre­ditace vyš­šího odborného vzdělání byla udě­lena Minis­terst­vem školství, mlá­deže a tělo­výchovy. Po úspěšném ukon­čení vyššího odborného vzdě­lávání na VOŠMT obdrží student zároveň bakalářský diplom (BA) od Global University (Springfield, Missouri, USA). VOŠMT sama nepos­kytuje vysokoš­kolské vzdělání. Baka­lářský diplom obdrží úspěšný absolvent na základě dohody o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global Univer­sity (Spring­field, Mis­sou­ri, USA). Absolventi VOŠMT pak mohou pokračovat ve studiu v magis­terském programu na škole, která jejich bakalářské vzdělání uzná či nostrifikuje.

Jsme letniční

Důležitou vlastností školy je její evange­likální a letniční orientace. Kuri­kulum školy se sou­stře­dí pře­devším na výuku Starého a Nového zákona v jeho dobových souvis­lostech a na výuku biblické teologie, tj. křes­ťanského učení odvo­zeného ze studia Bible. Řada předmětů studenta také teore­ticky připravuje na misijní či pastorační činnost a něko­lik předmětů se zabývá důle­žitými aspekty letničního učení o Duchu svatém.

Máme výsledky

Za 25 let její existence prošlo bib­lickou školou v Kolíně celkem 225 absol­ventů. Někteří z nich nám odpo­věděli na tři otázky:

  1. Co přineslo studium na bib­lické škole Tobě osobně?
  2. Co Tvé studium při­neslo Tvému sboru?
  3. Co stu­dium přineslo do Tvého vzta­hu s Kristem?
Jejich odpovědi si můžete přečíst na našem blogu.

Jsme misionální

Biblická škola v Kolíně je misi­onálně orien­tovaná. Navzdory své nízké kapa­citě (do 30 stu­dentů celkem) pořádá VOŠMT zajímavé misijní výjezdy do zahra­ničí, vysílá studenty na křes­ťanské konference, umož­ňuje jim několikatýdenní stáže a během jejich pobytu na domově mládeže v Kolíně zajišťuje jejich každo­denní praktickou pří­pravu na službu v církvi. Více o našich aktuálních misijních aktivitách vizte na této stránce.