Vítejte!

Vítejte na stránkách Vyšší odborné školy misijní a teologické (VOŠMT). Jsme letniční „biblickou školou“, jejímž zřizovatelem je Apoštolská církev v České republice. Posláním VOŠMT je zprostředkovat stu­dentům vyšší odborné vzdě­lání založené na prin­cipech Starého a Nového zákona a vycvičit je pro modli­tební, boho­služebnou a misijní praxi v pente­kostálních církvích.

Pente­kostální hnutí jedním z hlavních proudů křes­ťanství. Zahrnuje v sobě kla­sické letniční hnutí, které vznikalo začátkem 20. sto­letí, ale také charis­matická hnu­tí, která vzni­kala v 50. letech 20. století. Pente­kostalismus navázal na evange­likální hnutí zdůrazňující věrohodnost Bible a její praktickou aplikaci v každodenním životě. Tyto důrazy pentekos­talismus rozšířil o věrohodnost použití duchovních darů, jak tomu bylo v dobách prvotní církve.

Jelikož má pentekos­talismus v České republice i v Evropě nemalý vliv, VOŠMT sehrává významnou roli. Její absolventi utvářejí vyváženou teoretickou normu a standard pro citlivou integraci křesťanských hodnot v české společnosti.

Klíčové hodnoty

  1. Poznání Boha. Smysl křesťanství spočívá v osobním poznání Stvořitele. Poznání Boha vede studenty k tomu, že mu důvěřují a věci každodenního života chápou pod zorným úhlem věčnosti.
  2. Ovoce Ducha svatého. Takto je označen soubor křesťanských ctností, jimiž jsou: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 
  3. Dary Ducha svatého. Církev je jako tělo, které neobsahuje žádný nepotřebný orgán. Duchu svatému nezáleží na etnickém či sociálním původu člověka a přistupuje stejně k mužům i ženám. 
  4. Dary služebností. Mezi studenty rostou budoucí vedoucí, kteří se ujmou duchovní správy ve společenstvích církve.
  5. Odpuštění. Jádro poselství evangelia spočívá v odpuštění. Bůh odpustil lidem, protože jejich hříchy vzal na sebe Ježíš Kristus a byl za ně ukřižován. Proto mají lidé odpouštět těm, kdo jim ublížili.
  6. Evangelizace. Ježíš Kristus pověřil církev, aby šla do celého světa a zvěstovala evangelium všem lidem. Všichni lidé tedy mají právo slyšet dobrou zprávu o odpuštění hříchů.

Na VOŠMT používáme sociální sítě ke sdílení aktuálního dění na škole. Sledovat můžete i náš Facebook a Twitter.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.

Představení školy

Jsme akreditovaní

Vyšší odborná škola misijní a teo­logická poskytuje vyšší odbor­né vzdělání (DiS) v denní a kombi­nované formě studia. Akre­ditace vyš­šího odborného vzdělání byla udě­lena Minis­terst­vem školství, mlá­deže a tělo­výchovy. Po úspěšném ukon­čení vyššího odborného vzdě­lávání na VOŠMT obdrží student zároveň bakalářský diplom (BA) od Global University (Springfield, Missouri, USA). VOŠMT sama nepos­kytuje vysokoš­kolské vzdělání. Baka­lářský diplom obdrží úspěšný absolvent na základě dohody o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global Univer­sity (Spring­field, Mis­sou­ri, USA). Absolventi VOŠMT pak mohou pokračovat ve studiu v magis­terském programu na škole, která jejich bakalářské vzdělání uzná či nostrifikuje.

Jsme letniční

Důležitou vlastností školy je její evange­likální a letniční orientace. Kuri­kulum školy se sou­stře­dí pře­devším na výuku Starého a Nového zákona v jeho dobových souvis­lostech a na výuku biblické teologie, tj. křes­ťanského učení odvo­zeného ze studia Bible. Řada předmětů studenta také teore­ticky připravuje na misijní či pastorační činnost a něko­lik předmětů se zabývá důle­žitými aspekty letničního učení o Duchu svatém.

Máme výsledky

Za 25 let její existence prošlo bib­lickou školou v Kolíně celkem 225 absol­ventů. Někteří z nich nám odpo­věděli na tři otázky:

  1. Co přineslo studium na bib­lické škole Tobě osobně?
  2. Co Tvé studium při­neslo Tvému sboru?
  3. Co stu­dium přineslo do Tvého vzta­hu s Kristem?
Jejich odpovědi si můžete přečíst na našem blogu.

Jsme misionální

Biblická škola v Kolíně je misi­onálně orien­tovaná. Navzdory své nízké kapa­citě (do 30 stu­dentů celkem) pořádá VOŠMT zajímavé misijní výjezdy do zahra­ničí, vysílá studenty na křes­ťanské konference, umož­ňuje jim několikatýdenní stáže a během jejich pobytu na domově mládeže v Kolíně zajišťuje jejich každo­denní praktickou pří­pravu na službu v církvi. Více o našich aktuálních misijních aktivitách vizte na této stránce.