Jsme akreditovaní

Vyšší odborná škola misijní a teo­logická poskytuje vyšší odbor­né vzdělání (DiS) v denní a kombi­nované formě studia. Akre­ditace vyš­šího odborného vzdělání byla udě­lena Minis­terst­vem školství, mlá­deže a tělo­výchovy. Po úspěšném ukon­čení vyššího odborného vzdě­lávání na VOŠMT obdrží student zároveň bakalářský diplom (BA) od Global University (Springfield, Missouri, USA). VOŠMT sama nepos­kytuje vysokoš­kolské vzdělání. Baka­lářský diplom obdrží úspěšný absolvent na základě dohody o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global Univer­sity (Spring­field, Mis­sou­ri, USA). Absolventi VOŠMT pak mohou pokračovat ve studiu v magis­terském programu na škole, která jejich bakalářské vzdělání uzná či nostrifikuje.

Jsme letniční

Důležitou vlastností školy je její evange­likální a letniční orientace. Kuri­kulum školy se sou­stře­dí pře­devším na výuku Starého a Nového zákona v jeho dobových souvis­lostech a na výuku biblické teologie, tj. křes­ťanského učení odvo­zeného ze studia Bible. Řada předmětů studenta také teore­ticky připravuje na misijní či pastorační činnost a něko­lik předmětů se zabývá důle­žitými aspekty letničního učení o Duchu svatém.

Máme výsledky

Za 25 let její existence prošlo bib­lickou školou v Kolíně celkem 225 absol­ventů. Někteří z nich nám odpo­věděli na tři otázky:

  1. Co přineslo studium na bib­lické škole Tobě osobně?
  2. Co Tvé studium při­neslo Tvému sboru?
  3. Co stu­dium přineslo do Tvého vzta­hu s Kristem?
Jejich odpovědi si můžete přečíst na našem blogu.

Jsme misionální

Biblická škola v Kolíně je misi­onálně orien­tovaná. Navzdory své nízké kapa­citě (do 30 stu­dentů celkem) pořádá VOŠMT zajímavé misijní výjezdy do zahra­ničí, vysílá studenty na křes­ťanské konference, umož­ňuje jim několikatýdenní stáže a během jejich pobytu na domově mládeže v Kolíně zajišťuje jejich každo­denní praktickou pří­pravu na službu v církvi. Více o našich aktuálních misijních aktivitách vizte na této stránce.