Sympozium 2019: Letniční hnutí a dar Ducha

Anotace

S bezprecedentním nárůstem celosvětového letničního hnutí se vynořila otáz­ka jeho doktrinální integrity. Kdo jako letniční jsme? Co nás v globální křes­ťanské vesnici odlišuje od ostatních a co máme naopak společné?

Cíl tohoto sympozia je dvojí. Za prvé chceme opětovně vysvětlit klasické let­niční nauky o následné zkušenosti křtu Duchem svatým a o daru jazyků jako o prvotním důkazu této zkušenosti. Za druhé chceme stimulovat úvahy o letniční identitě skrze poznatky z různých odvětví pneumatologie. Vítány jsou referáty zaměřující se nejen na historii letničního hnutí, na letniční dogmatiku a na prakticko-teologické aspekty klasických letničních doktrín, ale také na pneumatologická témata z oborů biblistiky, historické teologie a reli­gionistiky.

Podání návrhů

Návrhy témat posílejte do 30. září 2019 na adresu sympozium@vosmt.cz. Návrh podávejte v dobré víře, že svůj referát na sympoziu v uvedeném termínu odprezentujete. Návrh musí obsahovat výstižný název a anotaci o max. 300 slovech. Své dotazy můžete směřovat na uvedený e-mail nebo na tel. č. +420 739 600 112 (Michael Buban).

Kompenzace

Všichni řečníci na sympoziu budou mít vstup, občerstvení a nocleh na domově mládeže zdarma. Bude jim proplaceno jízdné z České republiky a ze Slovenska do Kolína II. třídou dle tarifu Českých drah.