Tříleté studium

Tříleté studium je určeno těm, kdo touží po všestranném tréninku v oblasti biblistiky, teologie a církevní praxe. První ročník tohoto programu je stejný jako jednoleté studium. Druhý a třetí ročník však již obsahuje pokročilé předměty, biblické jazyky a tzv. „velkou“ několikatýdenní praxi ve vybrané církvi nebo na misijním poli.

V následující tabulce vizte předměty učebního plánu VOŠMT. Tento plán odpovídá studijnímu programu Biblická a systematická teologie na Global University. Je zakončen absolutoriem a po úspěšném transferu kreditů do mezinárodní kanceláře Global University v USA také graduací bakalářů (B.A.). Bakalářské studium není poskytováno Vyšší odbornou školou misijní a teologickou. K uznání studia dosaženého na VOŠMT dochází ze strany mezinárodní kanceláře Global University (Springfield, Missouri, USA) na základě doporučení VOŠMT a na základě dohody o transferu kreditů z VOŠMT. Sama VOŠMT neposkytuje v České republice vysokoškolské vzdělání, může však zprostředkovat jeho uznání v USA a vystavení bakalářského diplomu.

  • Poslední číslo kódu předmětu napovídá počet kreditů.
  • Každý tříkreditový předmět je dotován čtyřiceti osmi hodinami v průběhu jednoho semestru.
  • Předměty označené štítkem (Absolutorium) tvoří stěžejní součást absolutoria.
Moduly podle kategorií
Kód Biblická teologie –
povinné moduly:
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
BIB1073 Galatským a
Římanům
3
BIB2033 List Židům 3
BIB2043 Principy výkladu Bible 3
BIB3013 Genesis 3
BIB3073 Kniha Skutků(Absolutorium) 3
BIB4063 Korintské listy 3
Biblická teologie –
povinně volitelné moduly
12
Celkem 33
Kód Systematická teologie –
povinné moduly:
THE1013 Pneumatologie(Absolutorium) 3
THE1033 Bůh a andělé 3
THE1043 Člověk a hřích 3
THE2013 Bible a církev 3
THE2043 Christologie 3
Systematická teologie –
povinně volitelné moduly
9
Celkem 24
Kód Praktická teologie –
povinné moduly:
MIN1013 Soudobá evangelizace(Absolutorium) 3
MIN1053 Práce pastora 3
MIN3043 Biblická kázání 3
MIN3053 Uctívání Boha 3
MINLP56 Absolventská práce(Absolutorium) 6
MIS3023 Úvod do islámu 3
Praktická teologie –
povinně volitelné moduly
6
Celkem 27
Kód Všeobecné
vzdělání – povinné moduly:
COM3103 Mezikulturní komunikace 3
CSC1023 Úvod do výpočetní
techniky
3
ENGLP12 Anglický jazyk I – IV 12
ENG1013 Angličtina pro teology 3
ENG1103 Anglická kompozice(Absolutorium) 3
HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci 3
HIS2303 Dějiny církve od reformace do 20.
století
3
LIT1213 Literatura Starého zákona 3
LIT1303 Literatura Nového zákona 3
Celkem 36
MINLP12 Odborná praxe
(denní I-VI; kombinovaná I-VIII)
12
KREDITŮ CELKEM 132