Jednoleté studium

(Tento text je plnou verzí příspěvku, který vyšel na našem blogu)
Věnuj rok církvi, sobě, Bohu.
VOŠMT slaví 25 let od svého založení. Kolik již měla studentů?
Před 25 lety jsme začínali jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenujeme Vyšší odborná škola misijní a teologická. Studentů jsme měli stovky, celý program úspěšně absolvovalo 225 studentů. Máme za sebou:

 • 25 let působení
 • 225 absolventů

Chystáte nějaké změny?
Žijeme uprostřed napětí mezi neměnným evangeliem a měnící se kulturou. Zjistili jsme, že “generace Z” narozená od poloviny 90. let přemýšlí v jiných modelech, než jejich rodiče. Opouštíme tedy dobu analogovou a přizpůsobujeme naše učební postupy době globalizace a internetu. Náš cíl však zůstává a tím je osobnost proměňovaná osobním poznáním Krista.

To zní docela zásadně. Na jaké výzvy konkrétně reagujete?
S nástupem internetové generace se mění všechno. Mění se také naše církev, která se stále víc přiklání k misionálnímu zaměření. V Apoštolské církvi se stále víc mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory doma i v zahraničí.

Avšak tyto sbory budou potřebovat zdatné vedoucí, a to ne nějaké “rychlokvašky” proškolené v kurzech a na konferencích. Zdatný vedoucí, podobně jako biblický Ezdráš, je oddaný celoživotnímu studiu, uskutečňování a vyučování Písma. Má-li vedoucí správně vykládat Bibli, musí projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním, které je prosto chaotičnosti a nahodilosti.

Co tedy nabízíte? A koho chcete především oslovit?
Jednoleté studium nabízíme jako Gap Year a zároveň jako další vzdělávání duchovních pracovníků.

Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,

 • kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání a / nebo
 • kteří chtějí věnovat nejméně jeden rok sobě, církvi a především Bohu

Další vzdělávání osloví vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, pastory,

 • kteří touží získat teologické vzdělání, a přitom neztratit kontakt se svou službou
 • kteří se chtějí zapojit do misijní práce v České republice nebo v zahraničí
 • kteří chtějí získat požadované vzdělání v programu EZDRÁŠ

Uvádíte, že během roku student neztratí kontakt se svou službou. Můžete to rozvést?
Studenti, kteří už ve svém sboru či křesťanské organizaci vykonávají pravidelnou službu (např. v mládeži, dorostu, besídce, chválicí skupině), nemusí se obávat, že po dobu studia ze své služby vypadnou. Jsme připraveni uzavřít individuální dohody mezi studentem, sborem a školou, na jejichž základě bude moci student v pátek nebo v pondělí legálně chybět ve vyučování.

Co když sbor nemůže studenta využít každý týden?
Jak jsem již uvedl, bude se jednat o individuální dohodu podle požadavků pastora sboru, který určí, kdy bude studenta potřebovat a kdy může zůstat ve škole. Tyto prodloužené víkendy zavádíme proto, aby ve sborech nebyla narušena kontinuita služby a zároveň mohl být sbor obohacen novými znalostmi a dovednostmi, které student získá na biblické škole.

Bude individuální studium stejně náročné jako běžné? Nebo budou nějaké úlevy?
Požadavky na studenta s individuální dohodou budou stejné jako na jeho spolužáky. Látku, kterou zamešká, si doplní samostatným studiem.

Jak bude studium ukončeno?
Studenti, kteří absolvují všechny předměty nejméně na 70 %, obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University.

Může pak student pokračovat ve studiu?
Ano, úspěšný absolvent jednoletého studia může pokračovat jak na VOŠMT, tak i na Global University. Na VOŠMT může pokračovat ve 2. a 3. ročníku až k absolutoriu a získat označení diplomovaný specialista – DiS. Na Global University (Springfield, Missouri v USA) může pokračovat ve studiu jednotlivých předmětů až k dosažení bakalářského titulu – B.A.

Jaké předměty se vlastně budou vyučovat?
Zaměříme se na předměty evangelizace a misie, například:

 • Strategie Velkého poslání
 • Uvedení do misie
 • Bible a misie
 • Světová náboženství
 • Mezikulturní komunikace

Tyto praktické předměty budou rozšiřovány studiem teologických předmětů, například:

 • Kniha Skutků
 • Člověk a hřích
 • Křesťanská apologetika
 • Literatura Starého zákona
 • Literatura Nového zákona

Součástí roku bude také praktická příprava, která obsahuje:

 • výcvik v předčítání Bible, modlitbách, svědectví, kázání, vyučování, bohoslužbách, evangelizaci a misii
 • evangelizační akce, kurz Kairos a zahraniční misijní výjezd

Pokud se někdo rozhodne ve studiu pokračovat, jak bude vypadat 2. a 3. ročník?
Studenti 2. a 3. ročníku postupně absolvují zbývající předměty tříletého programu “Studia mezikulturních vztahů”. Zároveň je čekají dvě několikatýdenní souvislé praxe a dva misijní výjezdy.

Někteří pastoři se ptají, co jim to přinese, když pošlou své schopné mládežníky na VOŠMT. Co byste jim odpověděl?
Přinese to do jejich sboru stabilitu a budoucnost. Jejich mládežníci během studia neztratí kontakt se svým sborem a navíc získají znalosti, dovednosti a postoje, které jejich sboru prospějí. Když budou studenti pravidelně dojíždět do sboru, pastor bude mít příležitost sledovat a do jisté míry také ovlivňovat jejich duchovní růst a budoucí směřování.

Všechno, co na VOŠMT děláme, je řízeno vizí duchovního pracovníka, který bude svému sboru a své církvi pomáhat v naplňování Velkého poslání. Podle toho volíme předměty, vytváříme možnosti praxe a měníme učební postupy.
Děkuji Vám za rozhovor, vidím, že se máme na co těšit. Kde získáme další informace?
Další informace získáte na www.vosmt.cz/1rok a na adrese info@biblickaskola.cz.