Informace o ochraně osobních údajů

Vyšší odborná škola misijní a teologická, se sídlem V Zídkách 402, 280 02 Kolín IČ: 61884235 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola misijní a teologická zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním vyššího odborného vzdělání studentům denního i kombinovaného studia,
  • agenda související s poskytováním vzdělání v rámci přípravy na službu v cíkrvi,
  • agenda související s poskytováním vzdělávacích kurzů a seminářů,
  • agenda související s ubytováním na Domově mládeže.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce či třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Toto předávání je minimalizováno, v některých případech je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti školy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Kontaktní údaje správce

V případě, že nás chcete jakkoliv kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů, můžete využít tyto možnosti:

Písemně na adrese: Vyšší odborná škola misijní a teologická, Kmochova 248, Kolín III, 280 02 Kolín
Telefonicky na čísle: ‭+420 737 125 720 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: milan.buban@vosmt.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vyšší odborná škola misijní a teologická jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je:

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát,
sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 15195
IČO 726 95 633
datová schránka: kz73igd
e-mail: gdpr@jakubkriz.cz
tel.: +420 777 985 630

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat skrze výše uvedené kontaktní údaje.
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem v oblasti ochrany osobních údajů a je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Mgr. Milan Buban, M.A.
Ředitel