Čemu věříme?

Věroučná orientace

VOŠMT je zřízena Apoštolskou církví, která se řadí ke klasickému letničnímu a konzervativně evangelikálnímu proudu křesťanství. V rozhodování věroučných otázek hraje významnou roli letniční dědictví, k němuž se škola hlásí. Toto dědictví je často zachyceno ve věroučných stanoviscích Assemblies of God, USA a tamních teologů. Příkladem je Horton et al., Systematická teologie.

Studenti VOŠMT nejsou vedeni k afirmaci konkrétních doktrín, ale jsou skrze přednášky a praxi vedeni k reflexi a k vyjádření své víry v pietistickém duchu, pro nějž je typický důraz na sebezpyt (pokání) a úsilí o osobní vztah s Bohem, který je přítomný a jedná v každodenní situaci jednotlivce.

Vyznání víry

  1. Věříme, že Bible je Bohem inspirované slovo s neomylnou autoritou.
  2. Věříme, že je jeden Bůh věčně existující ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý
  3. Věříme v božství našeho Pána Ježíše Krista, v jeho narození z panny, bezhříšný život, v jeho zázraky a v jeho zástupnou smírčí oběť skrze krev prolitou na kříži, dále pak v jeho tělesné vzkříšení a vystoupení na nebesa, kde sedí po pravici Otce, a v jeho osobní návrat v moci a slávě.
  4. Věříme, že znovuzrození z Ducha svatého skrze víru je nezbytně nutné ke spáse ztracených a hříšných lidí.
  5. Věříme v křest v Duchu svatém s biblickým znamením – mluvením novými jazyky a v užívání duchovních darů a služebností.
  6. Věříme v působení a službu Ducha svatého i v to, že křesťan je zmocněn ke zbožnému životu právě díky přítomnosti Ducha svatého ve svém životě.
  7. Věříme ve vzkříšení všech spasených i zatracených. Ti, kteří jsou spaseni, budou vzkříšeni k věčnému životu a ti, kteří jsou zatraceni, budou vzkříšeni k zatracení.
  8. Věříme v církev Ježíše Krista a v jednotu věřících. Člověk potřebuje na základě pokání a osobní víry prožít křest ponořením ve vodě.
  9. Věříme, že církev Kristova je obecenství těla a krve Ježíše Krista, což je vyjádřeno slavením památky Večeře Páně podáváním chleba a vína.
  10. Věříme v praktické užití křesťanské víry v každodenním životě a v nutnost sloužit lidem v každé oblasti jejich života, což zahrnuje nejen duchovní, ale také sociální, politické a fyzické potřeby lidstva.