Víkendová vyučování

  • Ve spolupráci s Global University provozuje VOŠMT v Kolíně víkendová vyučování vybraných předmětů. Vyučování začíná v níže uvedených termínech vždy v pátek v 17 hodin a končí v sobotu v 15 až 16 hodin.
  • První vstup na víkendové vyučování v režimu „audit“ je vždy zdarma. Malé občerstvení je zdarma. Součástí víkendových vyučování jsou společné modlitby.
  • V tabulce níže naleznete plán vyučování pro šk. rok 2021/22. Přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře, a to nejpozději tři dny před začátkem vyučování.

Uzavírka přihlášek je tři dny před začátkem vyučování!

Školní rok 2021/22

Termín Název, místo, anotace
PRŮBĚŽNĚ V ZIMNÍM SEMESTRU BIB2033 List Židům (Bc. Radek Smetana, MA); ENGLP12 Anglická konverzace (Jaroslav Švarz); MINLP12 Odborná praxe (Ing. Yvona Bubanová, BA); MIN4803 Četba a výzkum absolventské práce (Michael Buban, MTh)
3.-4. 9. 2021
LIT1303 Literatura Nového zákona (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Celkový pohled na Nový zákon pomůže studentovi pochopit jeho poselství, doktríny, osobnosti ve vzájemných souvislostech. Modul v jednotlivých částech postupně pojednává o kulturním a dobovém pozadí novozákonních spisů, o Kristově životě, o dějinách a rozšíření rané církve a také o problémech, kterým čelili první křesťané. Student tak získá vyvážený pohled na život a dílo Ježíše Krista a jeho apoštolů. To mu pomůže zaujmout patřičná stanoviska k vlastnímu životu.
17.-18. 9. 2021
BIB3013 Genesis (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: 4. K, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Jak vznikl svět? Kdo je člověk? Jak se dostalo na svět zlo? Na tyto otázky reaguje modul Genesis. První část je věnována počátkům lidského rodu. Druhá část se zabývá životem patriarchy Abrahama a obsahem smlouvy, kterou s ním uzavřel Bůh. Třetí část se zaměřuje na počátky Izraele, na život Izáka a Jákoba, na příběh Josefa, který se stal Božím nástrojem pro záchranu národů. Modul studenta seznámí s duchovními archetypy, naučí jej sledovat plán Boží spásy od prvotního zaslíbení v zahradě Eden až k zformování Božího vyvoleného lidu, skrze nějž se Boží spasitelný plán uskutečnil.
1. 10. 2021 POZOR! ZAČÁTEK JIŽ V 15.00, KONEC VE 21.30! THE1043 Člověk a hřích (událost na FB ➚)
Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Modul uvede studenta do biblického učení o původu a povaze člověka a o problému hříchu a jeho důsledcích. Toto téma bude systematicky probíráno z biblické perspektivy, v menším rozsahu také z historické perspektivy. Důraz bude položen na biblickou interpretaci evangelikálních křesťanů, ale tento postoj bude uváděn na pozadí hlavních mimokřesťanských světových názorů.
15.-16. 10. 2021
BIB1073 Galatským a Římanům (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: 4. K, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: První část modulu se zabývá dobovým pozadí epištoly Galatským. Najdeme zde Pavlovu obhajobu, výklad a praktickou aplikaci evangelia Ježíše Krista. Druhá část rozebírá dobové pozadí epištoly Římanům a Pavlovo poselství o nezbytnosti Spasitele pro každého člověka. Bůh dal lidem Spasitele Ježíše Krista, který věřícího proměňuje a dává mu sílu k životu prostřednictvím Ducha svatého. Třetí část diskutuje o Božím plánu pro Izrael, o aplikaci evangelia v běžném životě a o Pavlových plánech v závěrečném oddílu epištoly.
29.-30. 10. 2021
THE1033 Bůh a andělé (událost na FB ➚)
Vyučující: Mgr. Milana Faldynová
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Modul dává studentovi možnost dokonaleji pochopit povahu Boha a andělů. První část se zabývá Boží existencí, jeho přirozeností, atributy a jeho dílem tak, aby mu student lépe porozuměl a získal k němu důvěrný vztah. Zvláštní pozornost je zde věnována Trojici, Božím dekretům a Božímu dílu tvoření, zachovávání a zaopatřování. Druhá část je věnována andělům a jejich původu, přirozenosti, významu a aktivitám. Student lépe porozumí, jak andělé pracují a jaký je jejich úděl. Druhá část končí diskusí na téma teritoriálních duchů.
26.-27. 11. 2021 BIB2063 Korintské listy (událost na FB ➚)
Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Tento modul zahrnuje materiál obsažený v 1. a 2. epištole Korintským a přináší studentům zasvěcený pohled na město Korint (dnešní Starý Korint) a na problémy prvotních křesťanů, jež chtěl apoštol Pavel vyřešit pomocí korespondence. Epištoly Korintským patří k nejosobnějším dopisům apoštola Pavla. Díky tomu modul nabízí hluboký vhled do apoštolova charakteru a služby. V průběhu výuky bude kladen neustálý důraz na praktické aplikace Pavlova učení v soudobých podmínkách, protože velké doktríny Bible zachycené v korintské korespondenci jsou stále aktuální.
28.-29.1.2022
Sympozium: Bible a Duch svatý (událost na FB ➚)
28.-29. 1. 2022 BIB2043 Principy výkladu Bible (událost na FB ➚)
Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: V první části modulu se student naučí, že Bibli musíme chápat za pomoci Ducha svatého v jejím kulturním a dobovém rámci. Ve druhé části jsou vysvětlena všeobecná pravidla pro výklad jakékoliv literatury. Speciální pravidla v třetí části předmětu se zaměřují na výklad specifických literárních žánrů. Ve čtvrté části bude student na vybraných biblických oddílech aplikovat pravidla výkladu, kterým se naučil v předešlých částech.
11.-12. 2. 2022
BIB3073 Kniha Skutků (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: 4. K, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Jedná se o rozsáhlé studium jediné historické knihy Nového zákona. Kromě osobního obohacení, jež tento modul přináší, student pochopí důkazy tradičního datování a autorství Skutků apoštolů a bude schopen je obhájit. Dokáže též vysvětlit, jak tyto důkazy souvisejí s historickou spolehlivostí a duchovní autoritou knihy. Student dále získá větší úctu k práci Ducha svatého i k základům, z nichž se vyvinula letniční teologie a praxe. Bude posílen jeho osobní vztah s Kristem a jeho odhodlání zapojit se do budování Božího království.
25.-26. 2. 2022
LIT1213 Literatura Starého zákona (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Vyprávění příběhů je jednou z nejstarších metod předávání poznatků z generace na generaci. Tento modul má za cíl ukázat, jakým způsobem starověcí hebrejští svatopisci vyprávěli o spásných Božích činech. V narativních výpovědích mohou studenti sledovat postupné rozvíjení Božího plánu vykoupení, a to prostřednictvím Božího zjevení. Starý zákon je jedinou Biblí, kterou znal Ježíš, jeho učedníci i první generace křesťanů. Student se naučí vyprávět příběh o Bohu podle záznamů Starého zákona. Bude schopen jej vyprávět svým vrstevníkům a také mladší generaci.
11.-12. 3. 2022
THE1013 Pneumatologie (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: 4. K, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Modul studentovi nabízí biblické vyučování o osobě a díle Ducha svatého. V první části je pojednáno o tom, že Duch svatý byl od věků činný jako součást Trojice, inspiroval Písmo, podílel se na stvoření světa. Druhá část sleduje, jak Duch svatý vedl starozákonní patriarchy, soudce, krále a proroky. Třetí část je věnována Ježíši Kristu a spolupůsobení Ducha svatého v jeho učení a službě. Ve čtvrté a páté části je pojednáno o práci Ducha svatého skrze církev. Zvláštní pozornost je věnována darům, služebnostem a křtu v Duchu svatém.
25.-26. 3. 2021 THE2013 Bible a církev (událost na FB ➚)
Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Modul seznámí studenta s učením o Písmu (bibliologie) a s učením o církvi (eklesiologie). Modul je rozdělen na dvě části. V první části bude pojednáno o procesu Božího zjevení a inspirovanosti Bible a o tom, jak vznikl biblický kánon. V druhé části se student dozví o biblických základech církve, o její starozákonní předchůdkyni, o jejím vzniku, povaze, pozemském poslání i o budoucí slávě církve.
22.-23. 4. 2022
BIB1033 Život Ježíše Krista (událost na FB ➚)
Vyučující: Michael Buban, MTh
Určeno pro: denní, kombinovaní, Global University, Ezdráš, audit
Anotace: Modul je zaměřen na Ježíšův život v souhledu evangelií podle Matouše, Marka a Lukáše. V první části se student seznámí s dobovým kontextem, do kterého přišel Ježíš. Druhá část je věnována spasitelnému dílu Ježíše jako Mesiáše, jehož jednotlivými fázemi jsou narození, služba, smrt, vzkříšení a nanebevzetí. Třetí část zkoumá Kristovo poselství v podání synoptiků. Student se seznámí s Ježovými vyučovacími metodami, s jeho pojetím Božího království, naučí se vykládat podobenství a pochopí smysl Ježíšových zázraků.
PRŮBĚŽNĚ V LETNÍM SEMESTRU THE2043 Christologie (Roman Vretonko, MA); ENGLP12 Anglická konverzace (Jaroslav Švarz); MINLP12 Odborná praxe (Ing. Yvona Bubanová, BA); MIN4803 Četba a výzkum absolventské práce (Michael Buban, MTh)

V minulých letech

Školní rok 2020/21

TermínNázev, místo, anotaceLeták
4.-5.9.2020HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci (událost na FB ➚)
Vyučující: Radek Smetana
Anotace:Tento modul uvede studenta do historie křesťanství od jeho zrodu až k počátku reformace. Zvláštní důraz je položen na vztah historie jako vědecké disciplíny a křesťanské víry. Student se dozví o životě církve v době apoštolů, v době raně církevních otců a ekumenických koncilů. Dozví se o zrození středověké teologie a církevní praxe, stejně jako o počátku renesance v Evropě. Modul obsahuje též zamyšlení nad přínosem hlavních křesťanských teologů, nad vztahem církve a státu a vznikem řeholnictví a misie. Modul je rozvržen tak, aby studentovi pomohl aplikovat do současné situace to, čemu se naučil o minulosti.
2.-3.10.2020REL2013 Světová náboženství (událost na FB ➚)
Vyučující: Pavol Bargár
Anotace:Křesťanská služba v dnešním migrujícím světě předpokládá setkávání s lidmi různých náboženství. Tento modul studentovi pomůže získat orientaci v širokém spektru světových náboženství. Po úvodních lekcích, jež jsou věnovány základním pojmům náboženství, bude představeno 10 nejvlivnějších náboženství světa: animismus ze zemí třetího světa, náboženství Indie: hinduismus a sikhismus, náboženství východní Asie: taoismus, konfucianismus, buddhismus a šintoismus a nakonec náboženství Středního východu: judaismus, křesťanství a islám. U jednotlivých náboženství bude sledován jejich původ, důrazy, šíření a jejich literatura - to vše ve srovnání s křesťanským učením. Na závěr budou uvedena vybraná sektářská hnutí, která se odchýlila od principů křesťanské ortodoxie.
6.-7.11.2020MIS1023 Uvedení do misie (událost na FB ➚)
Vyučující: Petr Berdar
Anotace: Tento modul vykládá biblické učení o misii na základě Starého i Nového zákona. Jsou zde zpracována dvě klíčová témata: Vykupitelská role Božího lidu a Kristova misijní strategie. Ježíšovo Velké poslání je pojímáno jako autoritativní model pro vytváření soudobé misijní strategie. Misijní principy a biblické učení o misii jsou aplikovány na současnost tak, aby pomohly studentovi přijmout osobní povolání k misii. Student bude schopen vyučovat druhé i řešit aktuální problémy spojené s misií.
4.-5.12.2020MIN1103 Strategie Velkého poslání (událost na FB ➚)
Vyučující: Milan Buban
Anotace: Církev má zvěstovat evangelium za použití biblických principů, a to všemi způsoby a prostředky. První část modulu řeší otázku, nakolik se do evangelizace zapojuje Bůh a nakolik my. Druhá část se zabývá obsahem evangelijní zvěsti a tím, co učí Bible o hříchu a o nezaslouženém daru spásy. Třetí část nás poučí o zásadách správné komunikace při sdělování evangelia. Ve čtvrté části se dozvíme, jak fungují různé soudobé metody osobní a masové evangelizace a jak lze oslovit specifické skupiny lidí.
28.-29.1.2021Sympozium: Teologie na misijní cestěLeták bude doplněn
30.1.2021THE3013 Apologetika
Vyučující: Radek Smetana
Leták bude doplněn
26.-27.2.2021MIS2013 Bible a misie
Vyučující: Petr Berdar
Leták bude doplněn
26.-27.3.2021MIS3023 Úvod do studia islámu
Vyučující: TBA
Leták bude doplněn
23.-24.4.2021HIS2303 Dějiny církve od reformace do 20. století
Vyučující: Radek Smetana
Leták bude doplněn

Školní rok 2019/20

Termín Název, místo, anotace Leták
6. – 7. 9. 2019 MIN1053 Práce pastora  Vyučující: Martin Moldan, MBA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento kurz pojednává o principech pastýřské služby v církvi. Poskytuje přehled hlavních oblastí, za které je pastor zodpovědný. Student se seznámí s otázkou Božího povolání pastora a bude se zamýšlet nad pastorovým osobním, rodinným a duchovním životem. Dalšími tématy jsou pastýřské povinnosti a vůdčí úloha pastora v křesťanské komunitě. Na podkladě Pavlových epištol napsaných Timoteovi a Titovi se student seznámí s nadčasovými biblickými principy pastorace, aby je mohl uplatnit ve svém místním sboru.
4. – 5. 10. 2019 MIN3043 Biblická kázání Vyučující: Bc. Petr Berdar, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět srozumitelným způsobem vysvětluje principy křesťanské homiletiky, jejímž základem je správný výklad Bible. Modul pojednává též o praktických věcech, jako jsou příprava kázání, zdroje vhodných materiálů, sestavování jednotlivých částí kázání, rozmanitost druhů kázání a jejich přednes. Důraz je kladen na osobnost samotného kazatele. Jeho morální profil je totiž pro efektivní sdělování evangelia nejdůležitější.
1. – 2. 11. 2019 ENG1023 Angličtina pro teology Vyučující: Milana Faldynová, BA, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět reaguje na jazykové potřeby teologických studií. V první části se student naučí písemně definovat myšlenky o Bohu a používat při tom různých stylů vyjadřování. Druhá a třetí část zevrubně pojednávají o slovních druzích a také o větách, souvětích a jejich struktuře. Čtvrtá část modulu je věnována slovesu. Pátá část se zabývá pravidly správné interpunkce.
1. – 2. 11. 2019 CSB1311 Zodpovědný křesťan Vyučující: Bc. Radek Smetana, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět vede k moudrému správcovství všeho, co bylo křesťanu svěřeno. První část představuje Boha jako vlastníka všeho a člověka jako Jím ustanoveného správce. Druhá část pojednává o tom, jak máme zacházet s vlastním životem, jak rozvíjet svou osobnost, jak pečovat o své tělo a jak nakládat se vším, co máme. Třetí část vysvětluje naše závazky: Jak se starat o své peníze a majetek, o své domovy, jak se chovat vůči své církvi a společnosti.
29. – 30. 11. 2019 EDU3103 Základy vyučování Vyučující: Mgr. Milan Buban, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento modul přispívá ke křesťanskému pojetí vzdělávání, jak je vyjádřeno v Lukášovi 2,52: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ První část modulu se zabývá charakteristikou a specifickými potřebami žáků a studentů v různém období jejich věku. Druhá část je věnována základním povinnostem učitele, třetí část pak podává přehled moderních vyučovacích metod. V poslední čtvrté části modulu student najde praktické pokyny pro přípravu, prezentaci a hodnocení svých žáků i svých vyučovacích hodin.
30. – 31. 1. 2020 Sympozium: Letniční hnutí a dar Ducha Místo: Kmochova 248, Kolín a CEROP Kolín Anotaci vizte na stránce sympozia. BUDE DOPLNĚNO
31.1. – 1. 2. 2020 MIN3063 Učitelské poslání církve Vyučující: Melvin Ho, MA et MA, MDiv & Louise Ho, BSc, CRk, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento kurz využijí naplno ti, kdo jsou zodpovědní za vzdělávání křesťanů v místních sborech. Budeme hovořit o tom, co Bible říká o vyučování jako takovém, o tréninku a o náboženské výchově. Všeobecně tento předmět pojednává o roli církve a její zodpovědnosti za výcvik a učení svých členů a rodin na základě Božího Slova.
28. – 29. 2. 2020 MIN2023 Křesťanské poradenství Vyučující: Ing. Yvona Bubanová, BA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět je úvodem do poloprofesionálního přístupu ke křesťanskému poradenství založenému na terapii agapé, tj. na uplatnění Boží lásky při řešení problémů lidí. V první části se student naučí principům terapie agapé, ujasní si biblický pohled na poradenskou službu profesionálních i laických duchovních. Druhá část pojednává o cílech terapie agapé, jimiž jsou uzdravení lidského svědomí a navazování vztahů, které léčí. Ve třetí části jsou rozebrány lidské i Boží zdroje terapie agapé a také pravidla, jak je třeba vést rozhovory s klientem. Ve čtvrté části najde student praktické rady pro službu snoubencům, manželským párům, lidem v ohrožení života, umírajícím lidem a těm, kteří trpí depresemi.
27. – 28. 3. 2020 CSC1023 Úvod do výpočetní techniky Vyučující: Martin Fridrich, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět předkládá hlavní poznatky umožňující efektivně používat digitální zařízení jak v osobní duchovní službě, tak i v rámci církve. Diskutován bude význam techniky, student se obeznámí s technickými komponenty a parametry, s operačními systémy a s důležitým softwarem. Studenti budou povzbuzeni k přemýšlení, jak by počítač mohl zlepšit efektivnost jejich služby. Modul dále uvede studenta do diskuze, jak rapidně měnící se technologie ovlivňují společnost a její kulturu a jak by se daly použít při sdělování evangelia.
3. – 4. 4. 2020 THE2043 Christologie Vyučující: Slávka Fridrichová, MA Místo: Životského 10, Brno Anotace: Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie se neobejde bez systematického studia života a díla Ježíše Krista. První část modulu seznamuje s Kristovou činností ještě před jeho narozením v Betlémě. Podílel se na stvoření světa, zjevoval se vyvoleným osobám Starého zákona, proroci předpověděli jeho vtělení. Ve druhé části se pojednává o Kristově inkarnaci. Student se seznámí s různými pohledy na Kristovo vtělení i na jeho dílo smíření. Třetí část je věnována Kristovu přítomnému dílu v nebesích a jeho druhému příchodu. V této závěrečné části jsou uvedeny novodobé trendy v christologii a biblické principy, kterých se musíme držet, kdykoliv mluvíme o našem Pánu a Spasiteli.
24. – 25. 4. 2020 COM1023 Veřejné promluvy v angličtině Vyučující: Milana Faldynová, BA, DiS. Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Úkolem tohoto předmětu je zvýšit studentovo povědomí o důležitosti proslovů v mnoha oblastech života. Důraz bude položen na prezentaci křesťanských hodnot skrze anglicky mluvené slovo. Projednávána bude úloha řečníka, možnosti práce s publikem a mezikulturní aspekty veřejných promluv.
24. – 25. 4. 2020 CSB6261 Studie křesťanského vůdcovství Vyučující: Bc. Radek Smetana, MA Místo: Kmochova 248, Kolín Anotace: Tento předmět pojednává o biblických principech vůdcovství. První část se věnuje vztahům mezi vedoucími a lidmi, které vedou. Vedoucí si mají lidí vážit a pomáhat jim v růstu. Druhá část pojednává o specifických úkolech vedoucích: jak plánovat a organizovat svou práci, jak komunikovat se spolupracovníky, jak řešit problémy svoje a jiných a jak činit správná rozhodnutí. Třetí část klade důraz na odpovědnost. Vedoucí stanoví cíle. Na těchto cílech pak pracuje nejen on sám, ale motivuje ostatní, aby se zapojili.