Školská rada

Školská rada umožňuje studentům a pedagogickým pracovníkům VOŠMT podílet se na správě školy. Školská rada se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada při VOŠMT má toto složení:

 • Mgr. Alena Vršťalová – jmenována ředitelem
 • Michael Buban, B.A. – zástupce pedagogů
 • Daniel Dvořák – zástupce studentů

Funkční období člena Školské rady při VOŠMT je tři roky ode dne zvolení.

Školská rada (§ 168 školského zákona)

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 7) vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.