Přehled studijních programů

Úvod

VOŠMT se snaží poskytnout příležitost k biblickému a teologickému vzdělávání co největšímu okruhu uchazečů. Snažíme se vyhovět jak těm, kdo stojí o studium v denním programu, tak těm, kdo si takové studium nemohou z různých důvodů dovolit.

Jsme nadšeni pro vizi teologického vzdělávání, které je dostupné pro všechny bez ohledu na sociální, konfesní či národnostní pozadí. 

Toto je pět základních programů, které škola poskytuje a rozvíjí:

Fakta

 1. VOŠMT je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR jako Vyšší odborná škola. Pravidelně získává dobrá hodnocení od České školní inspekce a dalších partnerů.
 2. VOŠMT neposkytuje bakalářské vzdělání, ale dosáhla dohody o transferu kreditů s americkou Global University (Springfield, Missouri, USA). Z toho vyplývá, že vzdělání dosažené na VOŠMT zajistí absolventům bakalářský diplom, který vydá Global University.
 3. Všechny programy VOŠMT jsou vzájemně prostupné. Je například možné absolvovat rok v denním a zbytek VOŠ studia v kombinovaném programu. Nebo začít v distančním a přejít do denního programu. Nebo, za splnění prospěchových podmínek, začít Ezdrášem, pak si udělat maturitu a pak složit absolutorium. Náš systém je modulární a vysoce flexibilní.

Tříleté

je určeno těm, kdo touží po všestranném tréninku v oblasti biblistiky, teologie a církevní praxe. Je zakončeno absolutoriem a jeho absolventi mohou požádat o transfer kreditů z VOŠ na bakalářský kredit GU.

Jednoleté 

je prvním ročníkem tříletého studia. Absolventi tohoto programu obdrží certifikát Global University dle aktuálně vyučovaného programu (biblistika, vzdělávání, či misie).

Kombinované

je jako tříleté studium, jen v kombinované formě. Je určeno těm, kdo jsou aktivně zapojeni v církevní službě, ale nemohou si z různých důvodů dovolit denní studium. 

Ezdráš

je obdobou tříletého či jednoletého studia, je však určen nematurantům. Studenti tohoto programu mají studentské sociální výhody. kalp ostatní. Program Ezdráš trvá jeden až dva roky.

Distanční

je odlehčenou variantou kombinovaného programu, kterou nabízíme ve spolupráci s Global University, naším americkým partnerem.

Akreditace a transfer kreditů

Akreditovaný vzdělávací program

Tříletý denní program a čtyřletý kombi­novaný program na VOŠMT jsou programy vyššího odborného vzdělávání akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v ČR. Tyto pro­gramy jsou zakončeny abso­lutoriem a jejich absol­venti obdrží diplom z vyššího odbor­ného vzdě­lávání a právo použí­vat za jménem označení DiS. (diplo­movaný speci­alista).

Obor vzdělání: 61-41-N/.. Teologická a pastorační činnost
Vzdělávací program: 61-41-N/03 Misijní a teologická činnost

Transfer kreditů z VOŠMT na Global University

Absol­ventům VOŠMT, kteří úspěš­ně ukončí některý z jejích akredi­tovaných programů, je automaticky zařízen transfer vzdělání dosaže­ného na VOŠMT do distančního bakalářského pro­gramu Global University (Springfield, Missouri, USA). Tato po úspěšném transferu udělí absol­ventovi VOŠMT bakalářský diplom.

Modulární systém vyučování na VOŠMT

Níže naleznete rozpis předmětů v modulárním systému. Tento systém nám umožňuje věnovat jeden rok jednomu důležitému odvětví přípravy na praktickou službu v církvi. V roce zavedení modulárního systému 2018/19 jsme začali zaměřením na biblistiku. V příštím roce budeme pokračovat zaměřením na křesťanskou pedagogiku, homiletiku a anglickou kompozici a konverzaci. Ve školním roce 2020/21 se budeme soustředit na misiologii, religionistiku, evangelizaci a církevní historii. Potom, čili v roce 2021/22, nastoupí opět předměty zaměřené na biblistiku.

Studenti tříletého programu mají v denním režimu vždy o několik předmětů navíc. Studenti kombinovaného programu si musí tyto předměty dokončit sami.

Každý předmět vyučovaný v hlavním bloku o osmi předmětech je vyučován i formou víkendového vyučování, kterého se mohou zúčastnit i návštěvníci k pouhému náslechu či studenti distančního programu na Global University.

Výklad Bible
2021/22

 1. BIB1033 Život Ježíše Krista
 2. BIB2043 Principy výkladu Bible
 3. BIB2063 Korintské listy
 4. LIT1213 Literatura Starého zákona
 5. LIT1303 Literatura Nového zákona
 6. THE1033 Bůh a andělé
 7. THE1043 Člověk a hřích
 8. THE2013 Bible a církev

Tříletý program navíc:

 1. BIB2033 List Židům
 2. THE2043 Christologie

Křesťanská komunikace
2022/23

 1. ENG1103 Writing Better English (nebo ENG1023)
 2. COM1023 Public Speaking
 3. CSC1023 Úvod do výpočetní techniky
 4. EDU3103 Základy vyučování
 5. MIN1053 Práce pastora
 6. MIN2023 Křesťanské poradenství
 7. MIN3043 Biblická kázání
 8. MIN3063 Učitelské poslání církve

Tříletý program navíc:

 1. BIB3013 Genesis
 2. THE1013 Pneumatologie

Křesťanská misie
2020/21

 1. MIN1103 Strategie Velkého poslání
 2. COM3103 Mezikulturní komunikace
 3. HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci
 4. HIS2303 Dějiny církve od reformace do 20. století
 5. MIS1023 Uvedení do misie
 6. MIS2013 Bible a misie
 7. MIS3023 Úvod do studia islámu
 8. REL2013 Světová náboženství

Tříletý program navíc:

 1. BIB1073 Galatským a Římanům
 2. BIB3073 Kniha Skutků

Kombinovaní

(Pro dokončení akreditovaného tříletého programu v kombinovaném režimu)
 1. BIB1073 Galatským a Římanům
 2. BIB2033 List Židům
 3. BIB3013 Genesis
 4. BIB3073 Kniha Skutků
 5. MIN4063 Psaní a obhajoba absolventské práce
 6. MIN4803 Četba a výzkum k absolventské práci
 7. THE1013 Pneumatologie
 8. THE2043 Christologie