Přijímací řízení

Termíny přijímacích pohovorů

Na 29.9. září 2017 byl vypsán nový termín přijímacích pohovorů. Proběhnout uvedeného data od 9.30 hodin na adrese Kmochova 248, 280 02 Kolín III. Vizte stránku jak se k nám dostanete?

Proces přijímacího řízení

  1. Uchazeč vyplní on-line přihlášku k přijímacímu pohovoru na příslušné stránce přihlášky .
  2. Uchazeč obdrží potvrzení o přijetí a bude pozván k přijímacímu pohovoru podle svého výběru.
  3. Pastor, kazatel či farář, kterého uchazeč v přihlášce uvedl, bude požádán o dodání doporučení uchazeče.
  4. Uchazeč se dostaví k přijímacímu pohovoru. Předloží osobní doklad, maturitní vysvědčení, doporučení od lékaře, dva kusy průkazkových fotografií a zaplatí poplatek za registraci přihlášky. Uchazeč bude dále instruován a posléze vyrozuměn o výsledku přijímacího pohovoru.

Vstupní předpoklady uchazečů

Vstupní předpoklady uchazečů o řádné tříleté studium: maturita na střední škole.

Vstupní předpoklady uchazečů o denní dvouletý kurz při VOŠMT: výuční list učebního oboru.
Další specifické požadavky: osobní zkušenost víry v Ježíše Krista.

Podmínky přijímací zkoušky

  • Řádně vyplněná přihláška k přijímacímu pohovoru.
  • Doporučení pastora, kazatele či faráře domácího sboru, společenství či farnosti. Vašeho pastora či faráře kontaktujeme sami na základě kontaktního údaje poskytnutého v on-line přihlášce.
  • Doporučení ošetřujícího lékaře, popřípadě i specialisty.
  • Zaplacená registrace přihlášky ke studiu: 400,– Kč (lze uhradit složenkou, převodem, nebo na místě).

Pojetí přijímacího řízení

Účelem přijímacího řízení je zjistit způsobilost uchazeče ke studiu na VOŠMT.
Látkou zkoušky jsou vedle obecných předpokladů ke studiu na vyšší odborné škole zejména biblické a věroučné znalosti.
Uchazeči by měli projevit znalost současného života církve i orientaci ve společenské, politické a kulturní problematice.

Literatura pro přípravu ke zkoušce

Studijní literaturu si můžete koupit v kanceláři školy, nebo Vám ji na požádání zašleme.

Bible (soustavná znalost a orientace)

SAWADOGO, Jean-Baptiste a MUNGER, Marcia A.: Království, moc a sláva: Přehled Nového zákona, 1. české vydání. ICI University : Český Těšín, 1996

HOWARD, Rick C.: Stany, chrámy a paláce: Přehled Starého zákona, 1. české vydání. ICI University : Český Těšín, 1996

WOODWORTH ml., Floyd C.: Úhelné kameny pravdy: Studium biblické doktríny, 1. české vydání. ICI University: Český Těšín, 1994